“METODOLOGIA, DOTACIÓ I REQUERIMENTS L’aprenentatge de les tècniques de SVB i DEA i de les estratègies pedagògiques per ensenyar-les i aprendre-les es du a terme a través de pràctiques amb material de simulació, de manera que hi ha d’haver espai i temps perquè cada alumne realitzi la pràctica completa de forma autònoma. La metodologia bàsica és l’observació d’una demostració amb pràctica posterior. A més, hi ha una fase prèvia en què els participants han d’estudiar el material que se’ls farà arribar per començar la fase presencial degudament preparats.